Charakteristika

Historie

Nejstarší budova naší školy je budova „přední“ (stojící u silnice). Tehdejší obecná škola byla postavena v roce 1873. Již v roce 1884 však nevyhovovala počtu žáků (bylo jich zapsáno 340). Neudržitelná situace vedla k rozhodnutí zřídit ve Velké Bystřici měšťanskou školu. Velká Bystřice se tak stala první obcí v olomouckém okrese, v níž byl tento typ školy zaveden. Tuto školu bylo nutné co nejvhodněji umístit. Jako nejrychlejší řešení byla uznána přístavba druhého poschodí k stávající budově obecné školy. Slavnostní otevření proběhlo 24. července 1892. K úplnému vybavení chyběla jen tělocvična, jejíž stavba byla zahájena  v roce 1906, kolaudace pak proběhla již v následujícím roce 1907.

Neustále rostoucí počet žáků na začátku 20.století přiměl obecní zastupitelstvo k rozhodnutí vystavět pro měšťanskou školu samostatnou budovu. Plány vypracoval velkobystřický stavitel  Josef Kolbe a v roce 1933 byla slavnostně otevřena nová škola (dnešní „zadní“ budova). Obecná škola zůstala na dosavadním místě.

V roce 1982 byla škola rozšířena přístavbou třetí budovy. Po pádu komunistického režimu v roce 1990 došlo k slavnostnímu odhalení pomníku T.G. Masaryka před školou (odkud byl v předchozím období odstraněn) a škole byl vrácen název Masarykova základní škola, který po roce 1948 zanikl.

 skola1897Současnost

Masarykova ZŠ je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Školu navštěvují jak děti z Velké Bystřice, tak z okolních obcí (Bukovan, Mrskles, Kovákova, Přáslavic, Svésedlic, Mariánského Údolí, Hluboček a Bystrovan). Školu navštěvuje více než 400 žáků. Začátek vyučování je v 7.40 hodin. Pedagogický sbor má 31 členů. 

Základní škola se v současnosti skládá z pěti navzájem propojených budov (tři školní budovy, stará tělocvična a nová sportovní hala). Máme několik specializovaných učeben: počítačovou učebnu, tabletovou učebnu, učebnu pro výuku hudební výchovy, jazykovou učebnu, učebnu pro výuku fyziky a chemie, cvičnou kuchyň, školní dílnu a keramickou dílnu. Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí a počítačem. Učebny 1. – 3. ročníků jsou vybaveny klidovou zónou s kobercem. Na druhém stupni mohou žáci v době volna a přestávek využívat pod dozorem učitele tělocvičnu a počítačovou učebnu.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro sebe“. Zaměřujeme se zejména na výuku jazyků (českého jazyka a cizích jazyků) a na výuku tělesné výchovy. Na druhém stupni máme v každém ročníku klasickou a sportovní třídu. Sportovní třídy mají více hodin TV za týden a jsou zaměřeny především na házenou, ale mohou je navštěvovat i žáci zaměření na jiný sport. Pro výuku tělesné výchovy má škola  k dispozici velkou halu, nově zrekonstruovanou tělocvičnu a malé sportoviště vybudované u haly. Pro TV se také využívá nově zrekonstruovaný sportovní areál Na Letné.

Od třetí třídy se všichni žáci učí anglický jazyk a od sedmého ročníku zařazujeme do výuky druhý cizí jazyk. Děti si volí  německý nebo ruský jazyk.

Snahou školy je připravit žáky i na práci s počítači v hodinách informatiky, ale také v běžných vyučovacích předmětech. K dispozici jsou tablety pro práci žáků.

V provozu jsou čtyři oddělení školní družiny. Provoz je od 6.00 do 16.15 hodin.

S budovou školy je stavebně spojena také školní jídelna, která funguje jako samostatná organizace.

Žáci si mohou vybrat z bohaté nabídky zájmových kroužků. V areálu školy je navíc umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín (hudební obor). Dále je v jedné ze školních budov umístěna městská knihovna.

Rodiče jsou  informováni o výsledcích vzdělávání na třídních schůzkách, v žákovských knížkách nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky umístěné na webových stránkách školy (Program Bakaláři).

 1