Testy

Implementace ICT do vyučování AJ a ČJ na 1. stupni ZŠ, modernizace vyučování podle RVP

Výstupy:
Veškeré testy vytvořené v rámci tohoto projektu si můžete vyzkoušet zde.

Rok schválení:                      2006
Téma:                                 Tvorba výukového obsahu a výukových materiálů s využitím ICT
Rozsah:                               Regionální působnost
Okruh:                                Využití ICT na 1. stupni základní školy
Cílová skupina:                     Děti, žáci, studenti
Výše dotace:                        210 000 Kč
Ověřovací organizace:            Základní škola Brodek u Přerova   

Anotace:
V souladu s dlouhodobým plánem rozvoje školy a s aktuální ICT plánem se projekt zaměřuje na modernizaci výuky anglického a českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Cíl projektu:
Vytvoření uceleného souboru výukových materiálů pro žáky, který by zvýšil atraktivitu a oblíbenost anglického a českého jazyka. Zlepšení efektivity vyučovacího procesu. Využití výhod práce s interaktivní tabulí (větší názornost, atraktivní výklad, lepší učení pro žáky se specifickými poruchami učení). Podpora komplexního přístupu k realizaci vzdělávacího obsahu AJ a ČJ na 1. stupni ZŠ včetně propojení mezipředmětových vztahů. Podpora učení v souvislostech, čtení s porozuměním, orientaci v textu, rozvoj logického myšlení, utvrzování gramatiky. Připravit žáky 1. stupně na přechod na 2. stupeň ZŠ nebo na víceletá gymnázia. Připravit učitelům 1. stupně ZŠ materiály pro trénink klíčových kompetencí, které si má osvojit žák na 1. stupni ZŠ. Součástí projektu je tvorba metodických materiálů pro učitele a souboru interaktivních pracovních listů pro žáky.